UVU - Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ‘Udlændinge vejleder udlændinge’ forkortet UVU.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

Stk. 3. Der kan efter behov tilknyttes uddannelsesinstitutioner i Danmark. Ligeledes kan der etableres samarbejde med studenterforeninger og etniske foreninger i Danmark, såfremt bestyrelsen enstemmigt vedtager det.


§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) ”Udlændinge vejleder udlændinge om dansk uddannelsessystem” er et projekt, hvis formål er, at uddannede udlændinge frivilligt vejleder andre udlændinge som ønsker, at få sig en uddannelse og orientere dem om deres mulige valg.

Ofte kan det være lettere at henvende sig til en person med samme baggrund, da de ofte vil være bedre til at vejlede én, idet de på forhånd har undergået de adskillige svære udfordringer man møder på sin vej igennem en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

b) Foreningen er ikke partipolitisk, hvorfor der ikke må propaganderes partipolitik ved foreningens aktiviteter.

c) UVU er en uafhængig forening, der ikke tilslutter sig en bestemt ideologisk retning eller en religiøs retning. UVU er således politisk som religiøst neutral og indgår ikke samarbejde med andre foreninger uden enstemmighed om dette i bestyrelsen.

d) Ved samarbejde med øvrige foreninger eller enkeltpersoner kan bestyrelsen udarbejde en kontrakt, der som minimum indeholder oplysninger om formålet med samarbejdet, ansvarsfordelingen samt eventuel fordeling af et økonomisk ansvar. Brud på denne kan, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, stoppe samarbejdet øjeblikkeligt.

Stk. 2. UVU afviser ingen på baggrund af national herkomst, hvad enten det er rådssøgende eller rådgiver. Dog skal enhver der benytter sig af UVU være enig med UVU’s formål og mission.

§ 3. Mission

Stk. 1. UVU besidder ikke faglige kompetencer, ej heller ønsker UVU at påtage sig rollen som faglige og uddannede vejledere.

Stk. 2. UVU skal anses som en ekstra ressource, for de der ønsker orientering omkring bestemte uddannelser og ikke en form for erstatning for de nuværende vejledere på de forskellige institutter rundt omkring.

Stk. 3. UVU vil til enhver tid henvise til faglige og uddannede vejledere, hvis der skulle være behov for dette.

Stk. 4. UVU skal anses som værende storbror/storsøster som kun har kompetencer til at vejlede og rådgive inden for eget uddannelsesområde/arbejdsområde.

§ 4. Medlemskreds

Stk. 1. Enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og som er enig heri kan optages som medlemmer.

Stk. 2. Alle har mulighed for at blive medlem af foreningen, uanset om man er vejleder eller ej.

Stk. 3. Indmeldelse kan ske efter skriftlig begæring på de af bestyrelsen godkendte indmeldelsesblanketter. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent på 100 kr.

Stk. 4. Ikke-medlemmer er velkommen ved foreningens offentliggjorte arrangementer, medmindre andet er eksplicit angivet.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, via mail eller post.

Stk. 6. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet følger regnskabsår.

Stk. 7. Eksklusion kan ske på følgende grundlag:

a) Når et medlem handler i strid med foreningens vedtægter – modarbejder foreningens virksomhed eller dens formål.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af April måned og generalforsamling offentliggøres på Facebook og på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

A. Valg af dirigent

B. Valg af referent

C. Bestyrelsens beretning

D. Det reviderede og godkendte regnskab fra bestyrelsen fremlægges for forsamling 

E. Fremlæggelse af budget
F. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

G. Indkommende forslag, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt.

H. Valg af revisor

I. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Til ændring af nærværende vedtægter kræves mindst 2/3 del af de afgivne gyldige stemmer. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 1 uge med følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent

b) Indkomne forslag

c) Eventuelt

§ 7. Foreningens daglige ledelse


Stk. 1. Bestyrelsen bestå af 3-5, der foruden formanden består af næstformanden, kassereren, sekretæren og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamling afholdes konstituer bestyrelsen sig med forperson af næstforperson, kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder minimum 4 årlig møder. 

Stk. 6. Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den endelige afgørelse. Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Ethvert medlem af bestyrelsen har i løbet af året krav på orientering om økonomien og rimelig kontrol af denne via kontoudtog og bilag.

Stk. 6. Hvis et flertal af bestyrelsen kræver det, skal kassereren fremlægge ekstraordinært regnskab med 14 dages varsel.

Stk. 7. Foreningen bliver drevet af midler i form af donationer, personlige bidrag, gaver samt tilskud fra det offentlige. Alle indkomne midler indsættes på en bank-konto eller postgirokonto.

Stk. 8. Foreningens kasserer kan råde over et hævekort eller almindeligt dankort. Ved hævning af beløb over 1000 kr. skal kasserer underrette den øvrige bestyrelse.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse


Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 af de fremmødte medlemmer og ved fuldmagt, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Medlemmer skal have skriftlig besked om forslag til vedtægtsændringer senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lovlig og anerkendt humanitær organisation. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 12. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25.4.2013 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den __.__ 2013.